ALS TreatmentAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van [Uw Klinieknaam] voor ALS-Behandeling

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door ALStreatment (hierna “de Kliniek”) aan patiënten die lijden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en andere verwante aandoeningen.

2. Behandelingsovereenkomst

2.1 De behandelingsovereenkomst tussen de Kliniek en de patiënt wordt schriftelijk vastgelegd en omvat de aard van de behandeling, de duur, de kosten en andere relevante details.

2.2 De Kliniek behoudt zich het recht voor om de behandelingsovereenkomst te wijzigen indien dit medisch noodzakelijk is, na overleg met de patiënt of hun wettelijke vertegenwoordiger.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 De Kliniek verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle medische gegevens en persoonlijke informatie van de patiënt te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De patiënt is verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten voor de verstrekte diensten volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden.

5. Annulering en Terugbetaling

5.1 De Kliniek hanteert een annuleringsbeleid dat is vastgelegd in de behandelingsovereenkomst. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Kliniek.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Kliniek zal redelijke zorg en vaardigheid in acht nemen bij het verlenen van diensten, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van de behandeling, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

7. Klachtenprocedure

7.1 De Kliniek heeft een klachtenprocedure die aan de patiënt wordt verstrekt. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Kliniek en zullen zo snel mogelijk worden onderzocht en afgehandeld.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het [toepasselijke rechtsgebied]. In geval van geschillen is de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van [rechtsgebied].

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

9.1 De Kliniek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden schriftelijk aan de patiënt meegedeeld.

Door gebruik te maken van de diensten van de Kliniek, stemt de patiënt in met deze algemene voorwaarden.

Chat met ons